Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

tmimata
ΤΜΗΜΑΤΑ

tmima isotitas

 

 

 

Το Τμήμα Ισότητας - Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ διοικείται από εξαμελή επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αντρών και γυναικών, η οποία διορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ.

Την επιτροπή αποτελούν ο/η Πρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος (όχι του ιδίου φύλου), ο Ταμίας και τρία μέλη.

Οι αποφάσεις της γίνονται εκτελεστέες μετά την έγκριση τους από την Εκτελεστική Γραμματεία της ΔΕΟΚ.
Οι Σκοποί του Τμήματος Ισότητας - Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ είναι :

  • Παρακολουθεί την εφαρμογή των Νόμων που αφορούν την Ισότητα και προβαίνει σε καταγγελίες στ' αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα και φορείς ή σε Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες.
  • Εισηγείται μέτρα και εφαρμόζει προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των φύλων.
  • Παρέχει στους εργαζόμενους συμβουλές επί θεμάτων που αφορούν την Ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες και κάθε μορφής διάκριση.
  • Δέχεται και ερευνά παράπονα τα οποία προωθεί για επίλυση.
  • Εκδίδει και διανέμει ενημερωτικά έντυπα για θέματα Ισότητας, ίσης μεταχείρισης και μη διακρίσεων.
  • Διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση σε θέματα ισότητας και ίσης μεταχείρισης.
  • Εκπροσωπεί τα μέλη του σε διαπραγματεύσεις - συζητήσεις, συμβούλια, επιτροπές, σεμινάρια και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
  • Ιδρύει και εποπτεύει την λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου.

Οι πόροι του Τμήματος Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ προέρχονται από συνεισφορά της Ομοσπονδίας και κρατικές χορηγίες, έσοδα από πώληση εκδόσεων του Τμήματος, άλλες εισφορές και δωρεές.

Το έμβλημα του Τμήματος Ισότητας - Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ είναι το διεθνές σήμα ισότητας στο περίγραμμα του οποίου αναφέρεται Τμήμα Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ και εσωτερικά του κύκλου είναι γραμμένη η λέξη ΔΕΟΚ.