Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Ο Νόμος καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Δεν εφαρμόζεται:

 • Ένοπλες Δυνάμεις
 • Αστυνομία
 • Ναυτικούς (όπου ισχύει ο Νόμος Εμπορικής Ναυτιλίας του 2003)

Καθημερινή και εβδομαδιαία ανάπαυση

 • Για κάθε 24ωρο (00:01 – 24:00) ο εργαζόμενος δικαιούται τουλάχιστον 11 συνεχόμενες ώρες.
 • Για κάθε εβδομάδα ο εργαζόμενος δικαιούται συνεχή ελάχιστη ανάπαυση 24 ωρών (επιπλέον των 11 ωρών της ημερήσιας ανάπαυσης).
 • Αν ο εργοδότης το αποφασίσει, ο εργαζόμενος μπορεί για περίοδο 14 ημερών να έχει:
  • 2 ξεχωριστές περιόδους ανάπαυσης 24 συνεχόμενων ωρών,
  • ή 1 συνεχόμενη περίοδο 48 ωρών

Ετήσια άδεια

Δικαίωμα πληρωμένης άδειας:

 • Πενθήμερη εργασία για 20 μέρες
 • Εξαήμερη εργασία για 24 μέρες
 • Αν ο εργαζόμενος εργαστεί για περίοδο μικρότερη των 13 εβδομάδων μέσα στο χρόνο τότε δεν δικαιούται άδεια.
 • Ο εργαζόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει την άδεια του εντός του έτους αλλιώς τη χάνει. Μπορεί όμως κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη του να τη συσσωρεύσει για περίοδο μέχρι και 2 χρόνια.
 • Η πληρωμή των ημερών αδείας γίνεται είτε από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών είτε απευθείας από τον εργοδότη.
 • Η ετήσια άδεια πρέπει να περιλαμβάνει 1μια συνεχή περίοδο όχι λιγότερη των 9 ημερών.

Οι πιο κάτω μέρες δε θεωρούνται ως μέρες άδειας:

 • Δημόσιες αργίες καθιερωμένες με νόμο, έθιμο ή σύμβαση.
 • Απουσία λόγω μητρότητας, ατυχήματος ή ασθενείας.
 • Αποχή από την εργασία λόγω απεργίας ή ανταπεργίας (lock-out).
 • Περίοδος προειδοποίησης για τερματισμό απασχόλησης.
 • Ο συμψηφισμός του υπολοίπου των ημερών άδειας με την περίοδο προειδοποίησης για τερματισμό απασχόλησης απαγορεύεται από το Νόμο.
 • Απουσία λόγω γονικής άδειας ή άδειας για λόγους ανωτέρας βίας.

Χρόνος διαλείμματος

Μετά από 6 ώρες συνεχούς εργασίας την ημέρα ο εργαζόμενος δικαιούται τουλάχιστον 15 συνεχόμενα λεπτά τα οποία δεν μπορούν να δοθούν κατά την έναρξη ή τη λήξη της εργασίας.

Μέγιστη διάρκεια εργασίας την εβδομάδα

Η εβδομαδιαία μέγιστη διάρκεια εργασίας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 48 ωρών κατά μέσο όρο (συμπεριλαμβανομένων και των υπερωριών). Ο μέσος όρος του εβδομαδιαίου χρόνου υπολογίζεται ανά 4 μήνες.

Εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί πέραν των 48 ωρών την εβδομάδα όμως κάποιες άλλες εβδομάδες αναγκαστικά θα εργαστεί λιγότερο από 48 ώρες ώστε ο μέσος όρος ωρών εργασίας στους 4 μήνες να τηρείται χωρίς να παραβιάζεται.

Μπορεί να υπάρξει υπέρβαση του ανώτατου ορίου εργασίας ανά εβδομάδα μόνο με τη συναίνεση του εργαζόμενου. Επιπλέον ο εργοδότης πρέπει να:

 • Τηρεί αρχείο με ονόματα όσον δουλεύουν πέραν των 48.
 • Το αρχείο να είναι στη διάθεση του/της Υπουργού.
 • Ο/Η Υπουργός μπορεί να περιορίσει ή να απαγορεύσει την υπέρβαση.

Νυχτερινή εργασία

Νυχτερινή περίοδος εργασίας σημαίνει την περίοδο από 11.00 μ.μ. μέχρι τις 6.00 π.μ.

Εργαζόμενος τη νύχτα θεωρείται όποιος εργάζεται σε τακτική βάση για 3 τουλάχιστον ώρες στο διάστημα 11.00 μ.μ. - 6.00 π.μ. ή όποιος ενδέχεται να πραγματοποιεί τουλάχιστον 726 ώρες του ετήσιου χρόνου εργασίας.

Η διάρκεια νυχτερινής εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 8 ώρες κατά μέσο όρο ανά 24ωρο. Ο μέσος όρος υπολογίζεται σε περίοδο ενός μηνός.