Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Εργαζόμενος με μερική απασχόλησης σημαίνει εργαζόμενος του οποίου οι ώρες απασχόλησης είναι λιγότερες από τις κανονικές ώρες εργασίας ενός συγκρίσιμου εργαζομένου πλήρους απασχόλησης της ίδιας επιχείρησης και εκτελεί τα ίδια ή παρόμοια καθήκοντα.

Αρχή της μη διάκρισης

Οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνου με πλήρη απασχόληση.

Αρχή της αναλογικότητας

Δικαίωμα να λαμβάνει αναλογικά το μισθό και τα ωφελήματα ενός εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης.

Δικαιώματα εργαζομένων μερικής απασχόλησης

  • Ισότιμοι όροι και συνθήκες απασχόλησης.
  • Ισότιμη μεταχείριση.
  • Απολαμβάνει την ίδια προστασία.
  • Η μετάβαση ενός εργαζόμενου από την πλήρη στη μερική ή και αντίστροφα γίνεται εθελοντικά όταν υπάρχουν κενές θέσεις και οποιαδήποτε άρνηση του εργαζόμενου δεν αποτελεί λόγο για νόμιμο τερματισμό των υπηρεσιών του.