Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Τρόποι πληρωμής

 • Ο μισθός πρέπει να καταβάλλεται τοις μετρητοίς σε νόμιμο χρήμα ή μέσω λογαριασμού μισθών ή με τραπεζική ή ταχυδρομική επιταγή.
 • Ο μισθός πρέπει να πληρώνεται απευθείας στον εργαζόμενο, εκτός και αν έχει συγκατατεθεί γραπτώς για το αντίθετο.
 • Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, την ελευθερία του εργαζόμενου να διαθέτει το μισθό του με τον τρόπο που αυτός θέλει, εκτός στις περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον Νόμο αυτό.
 • Η πληρωμή του μισθού σε κέντρα αναψυχής ή παρόμοιες επιχειρήσεις ή σε καταστήματα λιανικής πώλησης, επιτρέπεται μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στα μέρη αυτά.

Συχνότητα πληρωμής

 • Η συχνότητα πληρωμής του μισθού πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδομαδιαία, εκτός για μηνιαίως αμειβόμενο προσωπικό, οπότε πρέπει να είναι τουλάχιστον μηνιαία.
 • Στην περίπτωση που ο μισθός υπολογίζεται "με το κομμάτι" ή ανάλογα με την παραγωγή, το μέγιστο χρονικό διάστημα για την καταβολή του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 φορές το μήνα και σε διαστήματα που δεν ξεπερνούν τις 16 μέρες, νοουμένου ότι τούτο είναι πρακτικά εφικτό.
 • Η συχνότητα πληρωμής του μισθού μπορεί να είναι διαφορετική από τα πιο πάνω, στην περίπτωση που αυτό προνοείται από συλλογική σύμβαση ή την πρακτική.

Πληρωμή μισθών σε είδος και χρήση καταστημάτων του εργοδότη

 • Πληρωμή μέρους του μισθού σε είδος επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο συνηθίζεται στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή επαγγέλματος, και νοουμένου ότι:
  1. σε κάθε περίπτωση υπάρχει η συγκατάθεση του εργαζόμενου,
  2. τέτοια είδη είναι κατάλληλα και ωφέλιμα για τον εργαζόμενου ή την οικογένειά του, αφού ληφθεί υπόψη η ποσότητα και η ποιότητά τους, και
  3. η χρηματική αξία που αποδίδεται στα είδη αυτά είναι λογική και δίκαιη.
 • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η καταβολή οποιουδήποτε μέρους ή όλου του μισθού υπό τη μορφή οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων επιβλαβών ουσιών.
 • Αν ο εργοδότης διαθέτει καταστήματα για πώληση ειδών ή υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι του δε θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε πίεση για χρήση τέτοιων καταστημάτων ή υπηρεσιών που προσφέρει ο εργοδότης.

Αποκοπές από τον μισθό

 • Αποκοπές που προνοεί νόμος ή κανονισμός (εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, φόρου εισοδήματος, κ.ο.κ).
 • Αποκοπές σύμφωνα με κανονισμούς ταμείων σύνταξης, προνοίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Αποκοπές δυνάμει δικαστικής απόφασης.
 • Αποκοπές για αποζημίωση λόγω ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση και που προκλήθηκε σκόπιμα ή λόγω βαριάς αμέλειας του εργαζόμενου.
 • Άλλες αποκοπές μετά από τη συγκατάθεση του εργαζόμενου.