Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Δικαιούχος

Μισθωτός, η σύζυγος του οποίου γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας ή ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών, έχει δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δύο (2) συνεχόμενων εβδομάδων μέσα στην περίοδο που αρχίζει την εβδομάδα του τοκετού ή της υιοθεσίας και λήγει μέχρι και 2 εβδομάδες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

Μισθωτός σύζυγος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του σε άδεια πατρότητας, υποχρεούται να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του, δύο (2) εβδομάδες πριν από την έναρξη της άδειας πατρότητας.

 

Απαγόρευση απόλυσης

(α) Απαγορεύεται σε εργοδότη να τερματίζει την απασχόληση εργοδοτουμένου ή να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης σε εργοδοτούμενο κατά την περίοδο η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της γραπτής προειδοποίησης από το μισθωτό για την πρόθεσή του να ασκήσειτο δικαίωμά του σε άδεια πατρότητας και το οποίο εκπνέει κατά τη λήξη της άδειας πατρότητας.
(β) η προειδοποίηση τερματισμού ή ο τερματισμός απασχόλησης κατά τη χρονική περίοδο πουπροβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο δεν αποτελεί αδίκημα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Ο εργοδοτούμενος είναι ένοχος σοβαρού παραπτώματος ή συμπεριφοράς η οποία δικαιολογεί τη ρήξη της σχέσης εργοδότησης∙
  2. η σχετική επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί∙
  3. η περίοδος διάρκειας της σύμβασης εργασίας έχει λήξει.

(γ) Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης εργοδοτουμένου κατά τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στην παράγραφο (α), ο εργοδότης οφείλει να δικαιολογήσει δεόντως και γραπτώς τον τερματισμό της απασχόλησης.


Επίδομα πατρότητας

Πληρωμή επιδόματος για 2 συναπτές εβδομάδες εντός χρονικού διαστήματος που αρχίζει την εβδομάδα γέννησης/υιοθεσίας του παιδιού και λήγει μέχρι και 2 εβδομάδες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.