Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Εργαζόμενος με εργασία ορισμένου χρόνου χαρακτηρίζεται ο εργαζόμενος που έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία έχει συμφωνηθεί απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου και η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους (παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας, ολοκλήρωση συγκεκριμένου έργου, πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος).

Αρχή της μη διάκρισης

Οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνου με πλήρη απασχόληση.

Αρχή της αναλογικότητας

Δικαίωμα να λαμβάνει αναλογικά το μισθό και τα ωφελήματα ενός εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης.

Μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου

Μια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου όταν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε για συνολική περίοδο 30 μηνών ή και περισσότερο με σύμβαση ορισμένου χρόνου και οποιαδήποτε πρόνοια περιορίζει τη διάρκεια της δε θα ισχύει.

Ενημέρωση και υποχρεώσεις εργοδότη

  • Ενημερώνει για μόνιμες κενές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση.
  • Διευκόλυνση σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης για ενίσχυση των δεξιοτήτων, επαγγελματικής ανέλιξη και επαγγελματικής τους κινητικότητας.